Patent Hukuku

Patent Hukuku

Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent Hakkına Tecavüz Durumunda

 • Patent ve faydalı model ile doğan haklara vaki tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi,
 • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
 • Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulması,
 • Mümkün olduğu takdirde, el konulan ürün ve araçlar üzerinde hak sahibine mülkiyet hakkının tanınması,
 • Tecavüzün önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin alınması, özellikle; patent ve faydalı modellerde, el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise imhası,
 • Patent ve faydalı modelden doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması. İlanın Türkiye'nin en büyük üç gazetesinden birinde yayınlanması talep edilebilir
 • Patentler ve faydalı modeller devir edilebilir, lisansla kullandırılabilir (kiralanabilir), veraset ile varislere aktarılabilir, haciz olunabilir ve rehin edilebilirler.

Patent Hakkının İhlali Sayılan Fiiller

 • Sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünün kısmen veya tamamen üretmesi sonucu taklit edilmesi;
 • Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, ihlal yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde piyasaya sürmek, ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;
 • Sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle direkt elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;
 • Sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla patent sahibince verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;
 • Patent hakkının ihlali sayılan fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;
 • Kendi nezdinde olduğu halde haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,
 • Bir ürünün yapılışına ait bir usul için Patent alınmışsa, aynı nitelikte olan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispata mecburdur.

Taklitçiler hakkında

 • 2 yıldan az olmamak koşuluyla 4 yıla kadar hapis cezası,
 • 27.000 TL den 46.000 TL ye kadar para cezası (Bu cezalar her yıl artmaktadır),
 • Hem hapis hem de para cezasına birlikte de hükmolunabilir,
 • İşletmelerin bir yılın üzerinde kapatılması ve bir yıl ticaretten meni cezası verilir.

Patentin Hükümsüzlüğü ile İlgili Davalar

 • Patent konusu buluşun, patent verilebilirlik şartlarına haiz olmadığı saptanmışsa,
 • Patent konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı kanıtlanmışsa,
 • Buluş konusunun, başvurunun dışına çıktığı, kanıtlanmışsa,
 • Sahibinin, patent talep etme hakkına sahip olmadığı kanıtlanmışsa.

Patentin Hükümsüzlüğünü Talep Etme Hakkı Olanlar

 • Zarar gören kişiler,
 • Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar,
 • Patent isteme hakkına sahip kişiler.

Diğer Hizmetler

 
Patent Nedir?Buluşu yapan kişilere, devlet tarafından verilen, belirli bir süre için geçerli olan ve buluşu yapan olma sebebi ile üretim yapma, kullanma ve satma hakkıdır.